کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

زبان:
سطح:
توضیحات:


Cmb. 9, Test 1-Sec. 1
Length: 03:43 ; Sentences: 49
Cmb. 9, Test 1-Sec. 2
Length: 03:26 ; Sentences: 31
Cmb. 9, Test 1-Sec. 3
Length: 05:28 ; Sentences: 55
Cmb. 9, Test 1-Sec. 4
Length: 04:25 ; Sentences: 34
Cmb. 9, Test 2-Sec. 1
Length: 03:25 ; Sentences: 42
Cmb. 9, Test 2-Sec. 2
Length: 04:01 ; Sentences: 35
Cmb. 9, Test 2-Sec. 3
Length: 04:32 ; Sentences: 45
Cmb. 9, Test 2-Sec. 4
Length: 04:15 ; Sentences: 35
Cmb. 9, Test 3-Sec. 1
Length: 05:40 ; Sentences: 60
Cmb. 9, Test 3-Sec. 2
Length: 03:46 ; Sentences: 30
Cmb. 9, Test 3-Sec. 3
Length: 04:02 ; Sentences: 41
Cmb. 9, Test 3-Sec. 4
Length: 04:51 ; Sentences: 35
Cmb. 9, Test 4-Sec. 1
Length: 04:17 ; Sentences: 37
Cmb. 9, Test 4-Sec. 2
Length: 04:23 ; Sentences: 43
Cmb. 9, Test 4-Sec. 3
Length: 04:13 ; Sentences: 41
Cmb. 9, Test 4-Sec. 4
Length: 03:46 ; Sentences: 31