فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Cambridge IELTS 4

شرح

مناسب آزمون IELTS

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی840
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 4, Test 1-Sec. 1 06:45
Cmb. 4, Test 1-Sec. 2 05:20
Cmb. 4, Test 1-Sec. 3 06:02
Cmb. 4, Test 1-Sec. 4 05:00
Cmb. 4, Test 2-Sec. 1 06:32
Cmb. 4, Test 2-Sec. 2 05:05
Cmb. 4, Test 2-Sec. 3 04:19
Cmb. 4, Test 2-Sec. 4 07:20
Cmb. 4, Test 3-Sec. 1 06:18
Cmb. 4, Test 3-Sec. 2 05:16
Cmb. 4, Test 3-Sec. 3 06:02
Cmb. 4, Test 3-Sec. 4 05:00
Cmb. 4, Test 4-Sec. 1 07:37
Cmb. 4, Test 4-Sec. 2 04:52
Cmb. 4, Test 4-Sec. 3 06:55
Cmb. 4, Test 4-Sec. 4 05:10