فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

تمرینهای ما به لیسنینگ شما کمک می کنند

تمرین Transcribe ــ موثرترین تمرین

ابتدا به یک قطعه گوش داده و سپس سعی کنید هر آنچه می شنوید را در محل مخصوص تایپ کنید.


ابتدا به یک قطعه گوش داده و سپس کلمات بهم ریخته را مرتب کنید.

تمرین Puzzle ـ یک بازی مفید

0 قطعه صوتی از منابع گوناگون

کتابهای صوتی سطح بندی شده
مخصوص آزمون
موسیقی
کتابهای خلاصه نشده