فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Rebecca

شرح

داستان در باب زن جوان خدمتکاري است که با مردي ثروتمند آشنا مي‌شود و مرد جوان به اوپيشنهاد ازدواج مي‌کند. دختر جوان پس از مدتي پي مي‌برد مرد جوان، همسر زيباي خود را در يک حادثه از دست داده و سير داستان پرده از اين راز بر مي‌دارد که ...

تعداد فصول25
تعداد قطعات صوتی2067
سطح6

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Introduction - The Dream of Manderley 03:59
Chapter 1 - I Meet Maxim de Winter 06:41
Chapter 2 - A Day Out Together 07:47
Chapter 3 - In Love 05:45
Chapter 4 - I Leave Monte Carlo 10:39
Chapter 5 - I Come to Manderley 12:05
Chapter 6 - In the Morning Room 06:16
Chapter 7 - You Are So Very Different 07:48
Chapter 8 - The Happy Valley 04:34
Chapter 9 - The Cottage in the Bay 09:07
Chapter 10 - Questions and Answers 07:39
Chapter 11 -The China Cupid 00:00
Chapter 12 -In the West Wing 00:00
Chapter 13 -More About Jack Favell 06:21
Chapter 14-Preparations for the Ball 06:46
Chapter 15 -Miss Caroline de Winter 11:48
Chapter 16 -Why Don't You Jump 11:49
Chapter 17 -RebeGca Has Won 09:06
Chapter 18-The Truth About Rebecca 08:19
Chapter 19 - Colonel ]ulyan 07:34
Chapter 20 - The Inquest 07:11
Chapter 21 - A Visit From Jack Favell 07:33
Chapter 22 - Rebecca's Diary 10:11
Chapter 23 - Dr Baker 07:00
Chapter 24 - The Return to Manderley 05:31