فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Cambridge IELTS 7

شرح

کتاب آمادگي آزمون IELTS - تمام جملات بخش Listening اين کتاب جهت تمرين هاي Transcribe و Word Puzzle آماده شده اند.

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی621
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 7, Test 1-Sec. 1 09:15
Cmb. 7, Test 1-Sec. 2 06:46
Cmb. 7, Test 1-Sec. 3 07:34
Cmb. 7, Test 1-Sec. 4 06:47
Cmb. 7, Test 2-Sec. 1 06:58
Cmb. 7, Test 2-Sec. 2 07:24
Cmb. 7, Test 2-Sec. 3 07:08
Cmb. 7, Test 2-Sec. 4 07:24
Cmb. 7, Test 3-Sec. 1 07:38
Cmb. 7, Test 3-Sec. 2 06:26
Cmb. 7, Test 3-Sec. 3 04:40
Cmb. 7, Test 3-Sec. 4 06:37
Cmb. 7, Test 4-Sec. 1 07:05
Cmb. 7, Test 4-Sec. 2 06:24
Cmb. 7, Test 4-Sec. 3 05:11
Cmb. 7, Test 4-Sec. 4 05:48