فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Cambridge IELTS 5

شرح

مناسب آزمون IELTS

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی778
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 5, Test 1-Sec. 1 08:16
Cmb. 5, Test 1-Sec. 2 04:49
Cmb. 5, Test 1-Sec. 3 06:22
Cmb. 5, Test 1-Sec. 4 06:36
Cmb. 5, Test 2-Sec. 1 07:56
Cmb. 5, Test 2-Sec. 2 05:15
Cmb. 5, Test 2-Sec. 3 06:16
Cmb. 5, Test 2-Sec. 4 07:49
Cmb. 5, Test 3-Sec. 1 07:52
Cmb. 5, Test 3-Sec. 2 08:18
Cmb. 5, Test 3-Sec. 3 06:32
Cmb. 5, Test 3-Sec. 4 07:06
Cmb. 5, Test 4-Sec. 1 07:28
Cmb. 5, Test 4-Sec. 2 05:15
Cmb. 5, Test 4-Sec. 3 06:56
Cmb. 5, Test 4-Sec. 4 05:55