فعالسازی بسته رایگان 3 روزه

Cambridge IELTS 6

شرح

مناسب آزمون IELTS

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی739
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 6, Test 1-Sec. 1 08:07
Cmb. 6, Test 1-Sec. 2 04:46
Cmb. 6, Test 1-Sec. 3 05:39
Cmb. 6, Test 1-Sec. 4 05:35
Cmb. 6, Test 2-Sec. 1 07:24
Cmb. 6, Test 2-Sec. 2 05:31
Cmb. 6, Test 2-Sec. 3 06:08
Cmb. 6, Test 2-Sec. 4 06:50
Cmb. 6, Test 3-Sec. 1 07:23
Cmb. 6, Test 3-Sec. 2 06:43
Cmb. 6, Test 3-Sec. 3 05:40
Cmb. 6, Test 3-Sec. 4 07:37
Cmb. 6, Test 4-Sec. 1 06:21
Cmb. 6, Test 4-Sec. 2 06:25
Cmb. 6, Test 4-Sec. 3 06:09
Cmb. 6, Test 4-Sec. 4 06:03